Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл болон статистикийн онлайн тайлангийн програм хангамжийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлагдан гарлаа.

Тус журмаар хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд онлайн тайлан мэдээний програм хангамж ашиглан жил, улирал, сарын тайлан мэдээгээ онлайнаар илгээх, өөрийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг харах боломж бүрдэж байгаа юм.