Хүчингүй болсон түдгэлзүүлсэн тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл