Буцах

Улаанбурхан, улаанууд өвчний нэмэлт дархлаажуулалт дуусахад 2 хоног үлдлээ.

Улаанбурхан, улаанууд өвчний дархлаажуулалтын 10 хоногийн аян амжилттай явагдаж байна.

Одоогоор нийслэлд хамрагдвал зохих 174551 хүүхдээс 160323 хүүхэд буюу 91,8% нь хамрагдсан байна.

Үлдэж буй хүүхдүүдийг хамруулахаар өрх, дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн ажилчид ажиллаж байна.