Хүний нөөцийн ил тод байдал

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Mонгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 29.2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4; 11 дүгээр зүйлийн 11...

Дэлгэрэнгүй