Буцах

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны

төлөвлөгөө батлах тухай

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Авлигын эсрэг хуулийн 5,6 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.    Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2.     Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж хагас бүтэн жилээр тайлагнахыг Хүний нөөцийн хөгжил, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн /Б.Одгэрэл/-д даалгасугай.

                3.     Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс /Г.Баянжаргал/-т үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                                 Л.ТӨМӨРБААТАР


Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын

2018 оны ..... дугаар сарын .... –ны өдрийн

..... дүгээр тушаалын хавсралт

 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                          /НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР/  

 

 

Д/д

 

Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Үйл ажиллагааны төсөв /сая төг/

Хариуцан зохион байгуулах газар, хэлтэс

 

1

 

 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлан ажиллах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд байгууллага чөлөөтэй авах нөхөцлийг хангах

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, зохион байгуулж буй арга хэмжээг цахим болон бусад хэлбэрээр сурталчлах

Жилдээ

-

 

ЗТХШҮХ

 

2

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх зардлыг батлах, харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайланг нэгтгэн тогтоосон хугацаанд НЗДТГ-т хүргүүлэх, төлөвлөгөөний үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах

2 дугаар улирал

-

ЗТХШҮХ

 

 

3

Төрийн хяналт шалгалтын ил тод нээлттэй байдлыг хангах

Тухайн жилд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад явуулах хяналт шалгалтын төлөвлөгөө /төлөвлөгөөт/-г баталж, цахим хуудаст байршуулах

2 дугаар улирал

-

ЗТХШҮХ

 

 

4

Хийсэн хяналт шалгалтын дүн, түүний мөрөөр авсан арга хэмжээний үр дүнгийн талаар  цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх

 

Тухай бүр

-

ЗТХШҮХ

 

5

 

Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг хуулийн хугацаанд цахим хуудсаар мэдээлэх, ”Байгууллагын төсөв” буланг цахим хуудсанд тогтмол мэдээлэх

Тухай бүр

-

СХОХ

 

6

Шилэн дансны тухай хуулийн дагуутөсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл тусламж түүний хуваарилалтыг хуулийн хугацаанд цахим хуудас олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

 

Тухайн жилийн төсөв, дараа жилийн төсвийн төсөл, тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг цахим хуудаст байршуулах

Тухай бүр

-

СХОХ

 

 

 

7

 

 

Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг нээлттэй болгох

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас олгож байгаа тусгай зөвшөөрөл, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн жагсаалтыг цахим хуудаст ил тод мэдээлэх

Тухайн бүр

-

ЭТХ

 

 

8

Тухайн зөвшөөрлийг олгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, шийдвэрлэх журам, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, тусгай зөвшөөрлийн эхлэх, дуусах хугацааг олон нийтэд мэдээлэх

 

9

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

Сул орон тооны зар, сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээлэл, албан хаагчийн ажиллах журам, харилцах утас зэргийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт мэдээлэх

Тухай бүр

-

ЗТХШҮХ

 

10

Харьяа Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга нарыг томилохдоо хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулах

Тухай бүр

-

ЗТХШҮХ

 

11

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа,  ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах

Худалдан авах ажиллагааны тухайн жилийн төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх

Тухай бүр

-

СХОХ

 

12

 

 

 

 

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах, мэдээлэх, хяналт тавих ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулах

Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарыг бүртгэх, хянах, хадгалах ажлыг журмын дагуу зохион байгуулах, урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулаагүй албан тушаалд томилсон тохиолдолд хариуцлага тооцож, нийтэд мэдээлж ажиллах

Жилдээ

-

ЗТХШҮХ

 

13

Эрх бүхий албан тушаалтнууд, мэдүүлэг гаргагч нарт мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн талаар сургалт зохион байгуулах, гарын авлага материал тараах

Жилдээ

-

 

14

 

 

 

Албан хаагчдын шударга байдал, түүнийг нэмэгдүүлэх

Төрийн албан хаагчдад шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаар сургалт зохион байгуулах, шударга байдал, түүнийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах

3 дугаар улирал

-

ЗТХШҮХ

 

Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол, мэдээллийг олон эх үүсвэрээр хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох

Жилдээ

-

ЗТХШҮХ

 

Байгууллагын өргөдөл, гомдлын программыг боловсронгуй болгох, мэдээлэл шинэчлэгдэх боломжийг нэмэгдүүлэх

 

Жилдээ

 

 

 

ЗТХШҮХ

 

 

15

 

16

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоон мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Байгууллагын мэдээллийн самбарыг шинэчлэн, сайжруулах, мэдээллийн баяжилт хийх боломжийг нэмэгдүүлэх

Жилдээ

-

ЗТХШҮХ

 

17

 

 

 

 

 

 

АТГ-аас бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх, тайлагнах

www.ulaanbaatar.mnхуудасны мэдээллийг төрөлжүүлэх, хэрэгцээт мэдээллийг богино хугацаанд олж авах боломжийг нэмэгдүүлэх, “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” буланг хөгжүүлэх мэдээ мэдээллийг тухай бүр шинэчлэх иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах

Жилдээ

-

ЗТХШҮХ

 

 

Ёс зүйн дүрмийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авахнөхцөлийг бүрдүүлэх, зөрчлийн бүртгэл хөтлөх, хянан шийдвэрлэх, хариуцлага хүлээлгэх

Жилдээ

-

ЗТХШҮХ

 

Зөрчил үүссэн болон үүсч болзошгүй тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ёс зүйн хэсгийн хорооны гишүүдийг чадваржуулах сургалтыг зохион байгуулах

2 дугаар улирал

-

ЗТХШҮХ

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР