Буцах

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны бүтэн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт