Буцах

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт