НИЙСЛЭЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ЭМИЙН САНГИЙН ЖАГСААЛТ