Буцах

Төсвийн гүйцэтгэл

Гарчиг
1 НЭМГ-ын 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл
2 НЭМГ-ын 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
3 НЭМГ-ын 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
4 НЭМГ-ын 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл
5 НЭМГ-ын 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
6 НЭМГ-ын 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
7 НЭМГ-ын 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
8 НЭМГ-ын 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
9 НЭМГ-ын 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл
10 2018 оны 10 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл
11 2018 оны 11 дүгээр сарын Төсвийн гүйцэтгэл
12 2018 оны 12 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл
13 2019 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл
14 2019 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
15 2019 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
16 2019 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
17 2019 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл
18 2019 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
19 2019 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
20 2019 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл