Төсвийн гүйцэтгэл

Гарчиг Файл
1 НЭМГ-ын 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл
2 НЭМГ-ын 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
3 НЭМГ-ын 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
4 НЭМГ-ын 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл
5 НЭМГ-ын 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
6 НЭМГ-ын 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
7 НЭМГ-ын 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
8 НЭМГ-ын 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
9 НЭМГ-ын 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл