Буцах

Санхүүгийн бусад мэдээлэл

Гарчиг
1 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2 2019 оны төсвийн төслийн санал
3 2016 оны санхүүгийн нэдсэн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт
4 НЭМГ-ын 2016 оны санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт
5 2017 оны нэгдсэн тайланд өгсөн аудитын зөвлөмжийн биелэлт
6 2016 оны нэгдсэн тайланд өгсөн аудитын зөвлөмжийн биелэлт
7 2017оны аудитын дүгнэлт
8 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит
9 2018 онд хийгдсэн нийслэлийн хөрөнгө оруулалт
10 2018 онд хийгдсэн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
11 2018 оны худалдан авах ажиллагаа / Улсын төсөв/
12 2018 оны худалдан авах ажиллагаа / Нийслэлийн төсөв/
13 2018 оны худалдан авах ажиллагаа / Нийслэлийн төсөв-2/
14 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
15 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө