Хууль, эрх зүй

Гарчиг
1 Барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер. Ерөнхий шаардлага
2 Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо сонгон шалгаруулах тухай 2017 оны А/730-р захирамж
3 Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт
4 ЭМС-ын ТББ сонгон шалгаруулах тухай 2015 оны 397 дугаар тушаал
5 НЭМГ-ын даргын 2017 оны "Чиглэл батлах тухай" А/133 дугаар тушаал
6 Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага
7 Эрүүл мэндийн байгууллагын ариутгал, халдваргүйтгэлийн тухай: Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны "Заавар батлах тухай" 187 дугаар тушаал
8 Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392:2013
9 Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5455:2005 стандарт
10 Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5095:2017 стандарт
11 Сувиллын бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5232:2013 стандарт
12 НЭМГ-ын даргын 2017 оны “Комиссын ажлын албаны бүрэлдэхүүн, хөндлөнгийн шинжээч томилох тухай” А/47 дугаар тушаал
13 ЭМС-ын 2013 оны “Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага” 145 дугаар тушаал
14 ЭМС-ын 2016 оны “Төгсөлтийн дараахь үндсэн ба төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай” 184 дүгээр тушаал
15 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
16 ЭМСС-ын 2015 оны “Журам батлах тухай” 298 дугаар тушаал
17 Эрүүл мэндийн тухай хууль
18 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль