Буцах

Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад /Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 28 дугаар албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу./

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 28 дугаар албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.