Буцах

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН 4-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН АВАХ ХУГАЦААГ 2021 ОНЫ 01 САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ СУНГАХААР БОЛЛОО.

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага нь Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар батлагдсан А-ЭМТ-6 маягтаар улирлын орлого, зарлагын мэдээ, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2013 оны 1/150 дугаар тушаалаар батлагдсан ААНБ-2 маягтаар жилийн эцсийн мэдээг хугацаанд нь ирүүлэх үүрэгтэй билээ.

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 2795 хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага бүртгэлтэй байгаагаас 2020 оны 4-р улирлын орлого, зарлагын тайлан ирүүлсэн  байгууллага 2021 оны 01 сарын 21-ний өдрийн байдлаар 811 буюу тайлангийн хамрагдалт 29.0% тай байгаа тул тайлан авах хугацааг 2021 оны 01 сарын 28-ны өдрийг дуустал сунгаж байна.

Тайланг ирүүлэхдээ дараах зүйлийг онцгойлон анхаарна уу.Үүнд:

·         Зөвхөн 4-р улирлын орлого, зарлагын дүнг оруулна /1,2,3-р улирлын тайлан өгөөгүй байгууллагууд өмнөх улирлын дүнг нэмж өсгөн дүнгээр оруулахгүй байх/

·         Орлого, зарлагын дүнг мянгачилж оруулах / Зарим байгууллага мянгалчилж оруулаагүйгээс хэт өндөр орлого, зарлагатай гарч байгааг анхаарах/

2020 оны 2,3-р улирлын тайланг өгч амжаагүй тодорхой хэмжээний орлоготой байгууллагууд 2021 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс авах жилийн эцсийн орлого зарлагын  ААНБ-2 тайландаа өсгөсөн дүнгээр оруулж  өгч болно.

2020 оны 2,3-р улирлын тайланг хэт өндөр орлоготой өгсөн, залруулга зайлшгүй хийх шаардлагатай байгууллагууд 2021 оны 01 сарын 24-ний бүтэн сайн өдрөөс бусад өдрүүдэд ажлын цагаар 79970101-3, 96444749 дугаарт залгаж залруулга хийнэ үү.

 Заасан хугацаанд тайлангаа ирүүлээгүй байгууллагуудад Зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авахыг  анхааруулж байна.

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН

СТАТИСТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС