Буцах

Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, эмийн сан, АШМУХҮ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Коронавирст халдвар /Ковид-19/-тай холбогдуулан нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад үүсэж буй хүндрэл бэрхшээлийг судлах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ боловсруулах зорилго бүхий санал асуулгыг цахим болон цаасан хувилбараар хүргүүллээ. Иймд танай байгууллага өөрийн эрхлэх ажил үүргийн хүрээнд шууд болон шууд бус хэлбэрээр харилцдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын чиглэл тус бүрийн 30-аас доошгүй хувийг дээрх санал асуулгад цахимаар хамруулж, 2021 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн дотор эргэн мэдэгдэнэ үү. Цахим санал асуулгын холбоос: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3S5ldkSRZSW-NOkITyfD9XFTaO53Zm3cU1B-ilbJK_dKofg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628