Буцах

ӨНӨӨДӨР АЖИЛЛАЖ БУЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ

2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр ажиллаж байгаа дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр нь танилцуулж байна.
Улаанбаатар хотод 111 цэгт 295 багийн 2283 эмч, ажилтан ажиллаж 75.960 иргэнийг дархлаажуулна.