Буцах

Захиргаа, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс


Хэлтсийн чиг үүрэг:
Нэгжүүдийн үндсэн чиглэл, зорилго зорилтуудыг тодорхойлох, нэгдсэн удирдлагаар хангах, зохицуулах, материалаг бааз, санхүү, хүний нөөцийн хангамжийг бүрдүүлэх, төлөвлөх, чадавхижуулах, ажлын орчин, нийгмийн асуудлыг сайжруулах, дэмжлэгт орчин бүрдүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, шуурхай байдлыг хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангах, үйлчлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.