Буцах

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс


Хэлтсийн чиг үүрэг:
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр гарсан бодлого, шийдвэр, хууль, дүрэм, журам, тушаал, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллагуудын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж, тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, аюулгүй байдал, чанарыг хангахад гол үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.