Буцах

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс


Хэлтсийн чиг үүрэг:
Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр гарсан хууль, бодлого, тушаал, шийдвэр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллагуудын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн арга зүйгээр хангахад гол үйл ажиллагааг чиглүүлнэ.